Václav Hluštík

Bachelor's thesis

Kontrola kvality surovin a produktů při výrobě koksu

Quality Control for Coke Production - Raw Materials and Products
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá a popisuje kontrolu kvality vstupní suroviny pro výrobu koksu – uhlí, na závodě 10 Koksovna Arcelormittal Ostrava, a také produkty, které při výrobě koksu vznikají. V první části je představen podnik jako takový. Následně je popsán koloběh systému kontroly kvality od dodavatele až po odběratele a detailní popis kontroly kvality v Hutních a chemických laboratořích Koksovna …more
Abstract:
Bachelor's thesis addresses and describes the quality control of feedstock for the production of coke – coal, coke plant to plant 10 Arcelormittal, as well as products for the manufacture of coke formed. The first part of the undertaking as such. Next is description of quality kontrol cycle from supplier to customer and a detailed description of quality kontrol in the metalurgical and chemical laboratories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Jana Magnusková
  • Reader: Václav Hrabal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin