Jakub Macíček

Bakalářská práce

Návrh modulu pro zobrazování environmentálních dat v redakčním systému Wordpress

Plugin for Presenting Environmental Data in the Wordpress System
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření rozšiřujícího modulu pro redakční systém Wordpress. Vytvořený doplněk bude pracovat s veřejně dostupnými daty z Českého hydrometeorologického ústavu a zobrazovat kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Úvodem bylo potřeba se seznámit s redakčním systémem Wordpress a jeho tvorbou vlastního rozšiřujícího modulu z inspirovaných doplňků. Samotná tvorba bude využívat programovací …více
Abstract:
The aim of this work is to create a extension module for the content management system Wordpress. The created add-on will work with publicly available data from the Czech Hydrometeorological Institute and display the air quality in the given location.First, It was necessary to know the content management system Wordpress and to create own expansion module from inspired add-ons. The creation of add …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavel Smutný
  • Oponent: Marek Babiuch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava