Theses 

Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace – Lucie Hokrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Hokrová

Bakalářská práce

Analýza vybrané reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace

Analysis of selected advertising campaign in the category of socio-environmental communication

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu reklamní kampaně v kategorii sociálně ekologické komunikace. Reklama je fenoménem dnešní doby. Je součástí každodenního života každého z nás. Je všude kolem nás. Tato práce informuje čtenáře o termínech marketingové komunikace, komerční komunikace, či formy komerčních komunikací, přičemž reklama je právě jednou z těchto forem. V této práci je detailněji rozebrána venkovní neboli outdoor reklama, jakožto nejpestřejší forma reklamy vůbec. Třetí kapitola práce je věnována etickému Kodexu reklamy, který za účelem regulace reklamy vydává Rada pro reklamu. Následující kapitola pojednává o problematice sociální reklamy, jejím významu a specifikách. Závěr této bakalářské práce je zaměřen na samotnou analýzu reklamní kampaně "Žiješ, protože tě rodiče chtěli". Tato kapitola popisuje samotnou kampaň, jejího zadavatele, zmiňuje postoj Rady pro reklamu vůči dané kampani a obsahuje informace o provedeném výzkumu a jeho výsledcích.

Abstract: This thesis focuses on the analysis of advertising campaign in the category of socio-ecological communication. Advertising is a phenomenon of these days. It is part of everybody's everyday life. It is all around us. This thesis informs readers about the terms of marketing communications, business communications, and forms of commercial communications of which advertising is just one form. In this work the outdoors or outdoor advertising is analyzed in detail, as the most varied form of advertising ever. The third chapter is devoted to the ethical code of advertising which is issued by the Council for promotion in order to regulate advertising. The next chapter deals with issues of social advertising, its importance and specifics. The conclusion of this thesis is focused on the analysis of the advertising campaign "You live because your parents wanted you." This chapter describes the actual campaign, its submitter, refers to the attitude of the Council for promotion towards the campaign and provides information on the conducted research and its results.

Klíčová slova: výzkum, reklamní kampaň, sociální reklama, venkovní reklama, marketingové a komerční komunikace

Keywords: social advertising, outdoor advertising, research, advertising campaign, marketing and commercial communications

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21043


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz