Sabina Petřeková

Bakalářská práce

Analýza systému získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci

An Analysis of Employee Recruitment and Selection System in a Chosen Organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením systému získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci Zenta Production, s.r.o. V teoretické části práce autorka definuje základní kroky v procesu získávání a následném výběru zaměstnanců. Praktická část specifikuje analyzovanou organizaci a její současný systém získávání a výběru. Navazující část praktické části je věnována návrhům na proces získávání a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the system of recruitment and selection of employees in a selected organization Zenta Production, s.r.o In the theoretical part of the thesis defines the basic steps in the process of recruitment and the subsequent selection of employees. The practical part specifies analyzed the organization and its current system of recruitment and selection. The following part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Andrea Čopíková
  • Oponent: Jana Jarolímová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava