Theses 

Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik – Bc. Patrik Hanák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Patrik Hanák

Bakalářská práce

Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik

The selected information and communication technologies in the teaching field of Military training

Anotace: Bakalářská práce „Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru vojenský odborný výcvik“ pojednává o informačních a komunikačních technologiích ve výuce tohoto oboru. Cílem této bakalářské práce je analýza využití informačních a komunikačních technologií ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik. V první kapitole teoretické části je představena Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, ve které se základní vojenský výcvik uskutečňuje. V další kapitole práce jsou uvedeny vybrané výukové metody, které mohou učitelé a instruktoři odborného výcviku použít ve výuce. Ve třetí kapitole se zabýváme vybranými druhy informačních a komunikačních technologií, využívaných učiteli a instruktory odborného výcviku, včetně popisu jejich vývoje. Čtvrtá kapitola této práce se již zaměřuje na praktickou část a je zde vytvořena ukázka učebního dne vybraných vyučovacích předmětů, týkajících se oblasti základního vojenského výcviku. Zde jsou představeny běžně používané druhy informačních a komunikačních technologií, včetně výukových metod, které si učitelé a instruktoři odborného výcviku volí pro danou výuku. Poslední kapitola přináší analýzu využití informačních a komunikačních technologií v oblasti výuky vojenského výcviku na základě dotazníkového šetření.

Abstract: Bachelor thesis „The selected information and communication technologies in the teaching field of Military training“ is focused on the information and communication technologies used in teaching this branch. The aim of this thesis is analysis of usage of the information and communication technologies in teaching the branch of Military training. First chapter of the theoretical part introduces Military Secondary School and College of MoD in Moravska Trebova, the place where the basic military trainig is performed. The following chapter brings selected teaching methods available to teachers and instructors of military training for teaching. The third chapter deals with the selected kinds of information and communication technologies used by teachers and military training instructors, including description of their development. The fourth chapter of the thesis contains practical part with presentation of a teaching day of selected subjects related to the field of the basic military trainig. It brings commonly used kinds of information and communication technologies, including teaching methods chosen by teachers and military trainig instructors for particular teaching. The last chapter performs analysis of usage of information and communication technologies in the teaching field of Military training based on the questionnaire survey.

Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, využití, výuka, student, učitel (instruktor) odborného výcviku, odborný vojenský výcvik, information and communication technologies, usage, teaching, teacher (instructor) of military training, military trainig.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:37, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz