Tomáš Czaderna

Diplomová práce

Návrh organizace dopravy v okolí základních škol na ulici Porubská v Ostravě-Porubě

Proposal for Transport Solution in the Area of Elementary Schools on the Porubska Street in Ostrava-Poruba
Anotace:
Diplomová práce obsahuje návrh organizace dopravy v blízkosti základních škol na ulici Porubská v Ostravě-Porubě. Důvodem změny řešení stávajícího stavu je nevyhovující prostor pro manipulaci s vozidly v stísněných podmínkách ve špičkovou ranní hodinu, kdy rodiče dovážejí své děti do školy. Práce bude obsahovat popis stávajícího stavu, nehodovost, výkresovou dokumentaci, výpočet parkovacích míst a …více
Abstract:
The diploma thesis contains a proposal for the organization of transport in the vicinity of elementary schools on Porubská Street in Ostrava-Poruba. The reason for the change in the current state of the art is the unsuitable space for handling vehicles in tight conditions at the peak hour when parents are bringing their children to school. The work will include a description of the current state, accident …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Aneta Chlebišová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava