Jakub Zajan

Bachelor's thesis

Vyhodnocení stavu požární techniky u jednotek HZS Hl. m. Praha z pohledu životnosti

Evaluation of the State of Fire Appliances of the Units of Fire Rescue Service of the Capital City of Prague from the Point of View of Service Life
Abstract:
Předmětem práce je vyhodnocení stavu pěti vozidel požární techniky značky Mercedes-Benz u jednotek HZS hl. m. Prahy z pohledu životnosti. Práce se zabývá výpočtem teoretické doby životnosti za použití metody exponenciálních trendů. Pro parametry potřebné pro výpočet, se používá Znalecký standard č. I/2005 - Oceňování motorových vozidel a Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, …more
Abstract:
Subject of this work is to evaluate, from viewpoint of lifetime, the state of five vehicles Mercedes-Benz located in Fire Rescue Service of the Capital City of Prague. The works deals with the theoretical calculation of the lifetime using the method of exponential trends. To get some of the parameters required for calculation, is used Expert Standard no. I/2005 – Valuation of motor vehicles and Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Miroslav Vítek, Miroslav Vítek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava