Martina Riemlová

Bakalářská práce

Mediální obraz komunikace českých politiků

Media Image of Communication of Czech Politicians
Anotace:
Tématem této práce je mediální obraz komunikace českých politiků. Práce rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je popsat komunikaci obecně, vysvětlit komunikační proces a charakterizovat verbální a neverbální komunikaci. V první části práce je také definována oblast politické komunikace a její specifika. Druhá část je věnována charakteristice jednotlivých mediálních produktů, ve kterých mohou politické …více
Abstract:
The theme of this thesis is the media image of communication of Czech politicians. Work divided into four parts. The aim of the first part is to describe communication in general, to explain the communication process and to characterize verbal and nonverbal communication. The first part of the thesis also defines the area of political communication and its specifics. The second part is devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Eva Jandová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava