Bc. Valérie Buráňová

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky obcí

Generally binding decrees of municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Úvod práce je vymezen pro teoretickou část, v níž se zaměřuji na základní pojmy týkající se tohoto tématu: veřejnou správu, obec a kraje. Dále se zaměřuje na kompletní proces tvorby vyhlášek, schvalování, platnost, účinnosti a vyhlášení, změnu a zrušení až po dozor a případné sankce. Praktická …více
Abstract:
This bachelor`s thesis deals with generally obligatory town regulations and is divided into theoretical and practical parts. The introduction of the thesis is specified for the theoretical part where I focus on the basic terms to this topic: public administration, town and regions. Next I focus on the complete process of regulations making, approval, validity, effectiveness and declaration, change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.