Bc. Sarah SCHILLEROVÁ

Master's thesis

Studium interakce mutantních proteinů p53 s DNA.

The study of mutant p53 proteins interactions with DNA.
Anotácia:
Protein p53 je jedním z nejvíce studovaných nádorových supresorů. Funguje jako transkripční faktor, který se sekvenčně specificky váže na promotory cílových genů a tím se podílí např. na zastavení buněčného cyklu a vyvolání apoptózy. Byla dokázána také strukturně specifická vazba proteinu na nekanonické struktury. V této práci se zabývám vazbou wtp53 a mutp53 R175H na sekvence s potenciálem tvořit …viac
Abstract:
Protein p53 is one of the most studied tumor suppressor genes. It works as a transcription factor that binds sequence specifically to the promoters of target genes and thus contributes e.g. on cell cycle arrest and induction of apoptosis. It was demonstrated that protein is binding structurally specific to a non-canonical structure. This thesis is about binding wtp53 and mutp53 R175H to sequences in …viac
 

Kľúčové slová

Wtp53 mutp53 R175H kvadruplex DNA
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHILLEROVÁ, Sarah. Studium interakce mutantních proteinů p53 s DNA.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Experimental Biology