Bc. Katarína Večeríková

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u klientú domova sociálních služeb na Slovensku

Impaired communication ability of the clients Slovak social service organizations
Abstract:
The bachelor thesis analyses impaired communication abilities with chosen clients of social servis in Slovakia, analysing it from the point of language levels. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part comprises communication and mental impairment. This part of the bachelor thesis sets the theoretical grounds for elaborating the practical part. The third chapter …více
Abstract:
Bakalárska práca analyzuje narušenú komunikačnú schopnosť u vybraných klientov domova sociálnych služieb na Slovensku. Analyzuje ju z hľadiska jazykových rovín. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá komunikáciou a mentálnym postihnutím. Táto časť bakalárskej práce vytvára teoretické východiská pre vypracovanie praktickej časti. Tretia kapitola obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta