Markéta Tománková

Diplomová práce

Mechanický vliv povrchové a podzemní vody na kvalitu injektážních směsí pro vrty pro tepelná čerpadla

Mechanical Influence of Surface and Ground Water on the Quality of Grouting Mixtures for Boreholes for Heat Pumps
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou mechanického vlivu povrchové a podzemní vody na kvalitu injektážních směsí pro vrty pro tepelná čerpadla. V první části je popsán především princip fungování tepelného čerpadla, hloubení vrtů, funkce injektážních směsí ve vrtu a také jsou zde detailně popsány nejpoužívanější injektážní směsi a jejich vlastnosti. Ve druhé části se práce zabývá výzkumem vlivu vody …více
Abstract:
​The diploma thesis deals with the issue of mechanical influence of surface and ground water on the quality of grouting mixtures for boreholes for heat pumps. The first part describes the principle of operation of the heat pump, well drilling, the function of grounting mixtures in the borehole and also describes in detail the most used grounting mixtures and their properties. In the second part the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Antonín Kunz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava