Marek Sassik

Diplomová práce

Aplikace vícekriteriálního rozhodování při výběru vhodného letadla pro vybrané zákazníky

Application of Multi-criteria Decision Making by the Aircraft Selecting for Selected Customers
Anotace:
Obsah této diplomové práce je zaměřen na tři letadla z kategorie UL. Jedná se o letadla typu vírník, vrtulník a letoun. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s obecnými charakteristikami těchto tří letadel. Následující kapitoly pojednávají o ekonomických a technických aspektech jednotlivých letadel, vícekriteriálním rozhodování při výběru vhodného letadla daným zákazníkům a vyhodnocení jednotlivých letadel …více
Abstract:
The content of this master thesis is focusing on the three categories of ultra light aircraft – gyroplane, helicopter, airplane. Introductory chapter introduce readers to the general characteristics of these three planes. Subsequent chapters deal with economic and technical aspects of each aircraft, multi-criteria decision making in selecting the appropriate aircraft by the customer and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Tichavský
  • Oponent: Ivana Olivková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie