Jaroslava Olejáková

Bakalářská práce

Zpětný odběr výrobků

The back extracting of products
Anotace:
V předložené práci je rozebrán problém zpětného odběru v souvislosti s platnou legislativou. V první části jsou specifikovány jednotlivé výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru – obaly, autovraky, baterie a akumulátory, minerální oleje, výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrická a elektronická zařízení. V následující části jsou charakterizována místa zpětného odběru – sběrné dvory, …více
Abstract:
This thesis treats of take-back in connection with valid legislation. In first part there are unit products specified, on which take-back obligation is applicable – wraps, carcasses, batteries and accumulators, mineral oils, valves and Fluor tubes, tires and electric and electronic devices. In next part of the thesis places of take-back are described – collecting yard, mobile cartage, shops, containers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Horst Gondek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava