Tomáš Říha

Diplomová práce

Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro chodce

Study of acceptance of traffic lights at pedestrian crossings
Anotace:
Říha, Tomáš. Studie akceptace světelných znamení na přechodech pro chodce. Ostrava, 2016. 95s., 11s. Příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické university Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Předmětem této diplomové práce je studie akceptace světelného znamení na přechodech pro chodce. Práce se skládá …více
Abstract:
Říha, Tomáš. A Study of Acceptance of Traffic Lights at Pedestrian Crossings. Ostrava, 2016. 95p., 11p. of appendices. Diploma thesis at the Faculty of Safety Engineering, VSB – Technical University of Ostrava in Department of Security Services. Diploma thesis consultant doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. The subject of this thesis is a study of acceptace of traffic lights at pedestrian crossings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Radomír Ščurek
  • Oponent: Vladimír Kovařčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava