Jiřina HOLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku.

Determination of chemical oxygen demand in water using potassium dichromate and comparing this method with oxygen consumed from permanganate and determination of total organic carbon.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nepřímých stanovení veškerých organických látek antropogenního i přírodního původu chemickou oxidací a využitím analyzátorů organického uhlíku. Práce seznamuje čtenáře s obecnou problematikou znečištění vod, podává ucelený přehled jednotlivých metod, které se k těmto stanovením používají, a dokumentů, které s nimi souvisí, a srovnává jejich přednosti a nedostatky …více
Abstract:
The bachelor thesis engages in problems of indirect determinations of all organic compounds of anthropogenic and natural origin through use chemical oxidation and organic carbon analyzers.It acquaints readers with general issues of water pollution, it provides a comprehensive overview of the various methods that are used to these determinations, and documents relating to them, and compares their adventages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Jiřina. Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta