Ing. Jana Havlíčková

Bakalářská práce

Vybrané otázky problematiky mezinárodních únosů dětí (se zaměřením na praxi)

Selected Issues of International Child Abduction
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými otázkami mezinárodních únosů dětí se zaměřením na praxi. Je rozčleněna do pěti částí, z nihž první čtyři jsou teoretické a zabývají se právními prameny, vysvětlují základní pojmy, týkající se daného tématu, popisují práci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je ústřením orgánem dle Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a též je …více
Abstract:
The Bachelor ́s thesis deals with selected issues of international child abduction focusing on a practice. Is divided into five parts which first four parts are theoretical and deal with legal sources, explain basic concepts related to the topic, describing the work of the Office for International Legal Protection of Children, which is central authority according to the Convention on the Civil Aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta