Bc. Kristýna Šebková

Bachelor's thesis

Pracovní doba a doby odpočinku

Working hours and rest breaks
Abstract:
V této bakalářské práci se nejprve zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní prameny právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku včetně dovolené. Analyzuji platnou právní úpravu těchto institutů obsaženou v zákoníku práce. Cílem této práce je rozbor a výklad příslušných ustanovení upravujících pracovní dobu, její rozvržení a jednotlivé druhy dob odpočinku. V praktické části formou dotazníkového šetření …more
Abstract:
In this bachelor's thesis I initially focus on international and national sources of legislation regulating working hours and rest periods inclusive of holidays. I analyse the valid legal regulation of these institutes as included in the Labour Code. The aim of this thesis is to analyse and construe the respective provisions regulating the working hours, their timing, and the individual rest period …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní