Mgr. Jan Bazala

Diplomová práce

Právo společníků na informace o činnosti společnosti

Right of the Partners to be Informed about Corporations Activity
Anotace:
Diplomová práce pojednává o právu společníka obchodní korporace na informa-ce o činnosti společnosti. Práce se zabývá právem na informace ve veřejné ob-chodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Nejdříve vymezuje pojmy právo na informace a společník v obecné rovině. Stěžejní částí práce je rozbor práva na informace v rámci jednot-livých typů obchodních …více
Abstract:
Presented thesis deals with a business corporation member´s right to information about company activities. This thesis is focused on the right to information in unlimited partnership, limited partnership, limited-liability partnership and jo-int-stock company. Firstly, concepts as a right to information and a member is presented in general perspective. The main focus is the analysis of the right to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta