Theses 

Právo společníků na informace o činnosti společnosti – Mgr. Jan Bazala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Bazala

Master's thesis

Právo společníků na informace o činnosti společnosti

Right of the Partners to be Informed about Corporations Activity

Anotácia: Diplomová práce pojednává o právu společníka obchodní korporace na informa-ce o činnosti společnosti. Práce se zabývá právem na informace ve veřejné ob-chodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Nejdříve vymezuje pojmy právo na informace a společník v obecné rovině. Stěžejní částí práce je rozbor práva na informace v rámci jednot-livých typů obchodních korporací. Okrajově diplomová práce srovnává součas-nou právní úpravu práva na informace s právní úpravou předešlou, přičemž ope-ruje také s judikaturou týkající se této problematiky.

Abstract: Presented thesis deals with a business corporation member´s right to information about company activities. This thesis is focused on the right to information in unlimited partnership, limited partnership, limited-liability partnership and jo-int-stock company. Firstly, concepts as a right to information and a member is presented in general perspective. The main focus is the analysis of the right to information in various types of business corporations. Marginally, the current legal regulation of the right to information is compared to the previous one. A case-law concerning this issue is mentioned in this thesis as well.

Kľúčové slová: Právo na informace, informace, společník, práva a povinnosti společníka, spo-lečnost, zákon o obchodních korporacích, obchodní korporace, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, the right to information, information, member, rights and duties of members, company, Business Corporations Act, business corporations, unlimited partner-ship, limited partnership, limited-liability company, joint-stock company.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedúci: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 01:41, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz