Jarmila Dandová

Bakalářská práce

Pevné produkty po spalování uhlí

Coal Combustion Solid Products
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku a popis vedlejších produktů spalování fosilních paliv. Cílem této bakalářské práce je popsat vedlejší energetické produkty, jejich vznik a využití v průmyslové sféře. Součástí této bakalářské práce bude i ekonomické zhodnocení a přínos těchto produktů po spalování.
Abstract:
Bachelor thesis is aimed to describe CCP´s and their characteristic. The goal of the bachelor is to describe CCP´s from their genesis to their utilization in industry. A part of this bachelor thesis is aimed at economical evaluation and contribution of these CCP´s.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Michal Řehoř

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava