Aleš Ronovský

Diplomová práce

Metoda kompozitních konečných prvků ve 2 dimenzích

Composite Finite Element Method in 2 Dimensions
Anotace:
Většinu praktických úloh, které vedou k matematickému modelování pomocí parciálních diferenciálních rovnic (PDR), nelze řešit analyticky, ale musí se využít numerických metod. Jedním z klíčových problémů při numerickém řešení PDR je aproximace okrajových podmínek. Diskretizační síť musí věrně kopírovat hranici oblasti, což pro praktické úlohy znamená rozsáhlé soustavy lineárních rovnic. Alternativní …více
Abstract:
Most practical problems that lead to mathematical modelling using partial differential equations (PDE) cannot be solved analytically, instead numerical methods should be applied. One of the main problems for numerical solution of PDE is an approximation of boundary conditions. Discretisation grid must properly represent border of the domain, which leads to large systems of linear equations for practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dalibor Lukáš
  • Oponent: Oldřich Vlach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava