Theses 

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály – Petr Haškovec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Haškovec

Bakalářská práce

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály

Homogenization of Composite Materials

Anotace: Tato práce se zabývá kompozitními materiály a jejich matematickým převodem na materiál homogenní stejných vlastností. Je zde zkoumáno, jakým způsobem musí být kompozit složen, aby navenek jevil vlastnosti homogenního materiálu. Problém je převeden na okrajovou úlohu rovnice vedení tepla v 1D na intervalu $\left<0,1\right>$. Konkrétně je zde řešena periodická úloha, zadaná diferenciální rovnicí druhého řádu $-\big(a(x) \cdot u'(x)\big)'=f(x)$ s vhodnými okrajovými podmínkami. Řešení získáno pomocí metody konečných prvků a řešení pomocí asymptotické expanze je porovnáváno s limitním řešením. S různými funkcemi jsou hledány případy, kdy se materiál jeví jako homogenní.

Abstract: This thesis deals with composite materials and their mathematical transfer to homogenic material with same nature. Is exemined, how composite material is composed, to be seen as homogenic material. Problem is transform to boundary value problem of heat conduction equation in 1D on interval $\left<0,1\right>$. Specifically is solved periodical problem, specified with second order differential equation $-\big(a(x) \cdot u'(x)\big)'=f(x)$ with appropriate boundry value. Solution is obtained by finite element method and asymptotic expansion and is compared with limit solution. There are looked for instances, when composit is seen as homogenic matherial.

Klíčová slova: kompozitní materiál, homogenizace, metoda konečných prvků, asymptotická expanze

Keywords: composite material, homogenization, finite element method, asymptotic expansion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jiří Bouchala
  • Oponent: Petr Vodstrčil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:26, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz