Petr Haškovec

Bakalářská práce

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály

Homogenization of Composite Materials
Anotace:
Tato práce se zabývá kompozitními materiály a jejich matematickým převodem na materiál homogenní stejných vlastností. Je zde zkoumáno, jakým způsobem musí být kompozit složen, aby navenek jevil vlastnosti homogenního materiálu. Problém je převeden na okrajovou úlohu rovnice vedení tepla v 1D na intervalu $\left<0,1\right>$. Konkrétně je zde řešena periodická úloha, zadaná diferenciální rovnicí …více
Abstract:
This thesis deals with composite materials and their mathematical transfer to homogenic material with same nature. Is exemined, how composite material is composed, to be seen as homogenic material. Problem is transform to boundary value problem of heat conduction equation in 1D on interval $\left<0,1\right>$. Specifically is solved periodical problem, specified with second order differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jiří Bouchala
  • Oponent: Petr Vodstrčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava