Eva Švecová

Disertační práce

Integrace síťové analýzy a projekce cash flow při tollingovém financování v průmyslu a stavebnictví

Integration of network Analysis and Cash Flow Projection by Tolling Financing in Industry and Construction
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá dvěma základními oblastmi managementu, kterými jsou: • Projektové řízení. • Financování potřeby pracovního kapitálu. Zkoumá aktuální trendy řízení projektů se zaměřením na průmysl a stavebnictví a řeší specifické modelování průběhu těch projektů, které jsou financovány uzavřeným tollingem, projektovým financováním a zejména pak kombinací obou způsobů. Hlavním …více
Abstract:
This thesis deals with two basic areas of management which are: • Project managing. • Financing of need for working capital. It researches current trends of project managing with focus on the industry and constuction and solves the specific modeling of progress of that projects which are financing by closed tolling, projected financing and particularly by the combination of both ways. The suggestion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2015
  • Vedoucí: Kamila Janovská
  • Oponent: Břetislav Meca, Peter Sakál, Richard Rechtenberg

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava