František Zádrapa

Bakalářská práce

Vibrační podavač pro dopravu hnědého kusového uhlí

Vibrating Feeder for Brown Coal Transport
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh vodorovného vibračního podavače pro dopravu hnědého kusového uhlí ze zásobníku na pásový dopravník. V úvodní části je provedeno základní rozdělení vibrační dopravy společně s popisem možných pohonů. Následují technologické výpočty, které určí potřebné parametry pro volbu důležitých funkčních rozměrů, pohonu a pružin. Po potřebných výpočtech je …více
Abstract:
This thesis focuses with the design of the horizontal vibrating feeder for coal transport from the container to the conveyor belt. In the introduction, the basic distribution of vibrating transport together with a description of possible drives has been carried out. Technological calculations that determine the necessary parameters for the selection of important functional dimensions drive and springs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Aleš Slíva
  • Oponent: Zdeněk Poruba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava