Tomáš Friedrich

Bachelor's thesis

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn

Evaluation of the operation of co-generation units with biogas combustion
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením provozu bioplynové stanice. Úvodní část práce obsahuje základní informace týkající se kombinované výroby elektrické energie a tepla. Je zde uveden popis kogeneračních jednotek, druhy technologií i výhody spojené s využitím kogenerace. Další části se zaměřují na výrobu a využití elektrické energie a tepla na bioplynové stanici, a především na analýzu …more
Abstract:
This thesis focuses on the analysis and evaluation of the operation of biogas plants. The introductory part contains basic information regarding the combined production of electricity and heat. There is a description of cogeneration units, types of technologies and benefits associated with the use of cogeneration. Another section focuses on the production and use of electricity and heat for the biogas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Petr Moldřík
  • Reader: Jaromír Klimeš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava