Stanislav Cáb

Diplomová práce

Návrh zvýšení účinnosti kogenerační jednotky s plynovou turbínou s výkonem 100 kWe

The Proposal to Increasing the Efficiency of the Cogeneration Unit with a Gas Turbine with an Output of 100 kWe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technologií kombinované výroby elektrické energie a tepla. Úvodem popisuje a porovnává různé kogenerační jednotky, jako technický prostředek decentralizované výroby elektrické energie a tepla. Blíže přibližuje technologii kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou, řeší její návrh, výpočet idealizovaného oběhu. Dále výpočet a konstrukční řešení tepelného výměníku. Závěr …více
Abstract:
Master thesis deals with the technology of combined production of electricity and heat. An introduction describes and compares the various cogeneration units, as a technical means of decentralized production of electricity and heat. Brings the technology closer cogeneration units with combustion micro-turbine, solves the design, calculation idealized circulation, calculation and construction of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2015
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Mário Balco

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava