Eva Grebíková

Bakalářská práce

Komunikační bariéry v paliativní péči z pohledu zdravotnického personálu

Communication barriers in palliative care from the perspective of medical staff
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice komunikace v oboru paliativní medicíny. Interakce mezi zdravotnickým personálem a paliativními pacienty, jakož i efektivní komunikace v hospicové a paliativní péči jsou klíčovými koncepty této práce. Realizace sběru dat proběhla formou kvalitativního výzkumu, prostřednictvím polostrukturovaného individuálního rozhovoru. Analýza a interpretace získaný dat poskytuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with communication issues in the field of palliative medicine. The interaction between the medical personnel and palliative patients as well as effective communication in the hospice and palliative care are the key concepts of the thesis. The data were collected in form of a qualitative research by means of semi-structured dialogues. The analysis and interpretation of obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta