Tereza Přidalová

Diplomová práce

Analýza postojů spotřebitelů k atributům cereálních výrobků

Consumer Attitudes Analysis to Cereal Products Attributes
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s atributy nových cereálních tyčinek Challenger, které vyrábí společnost Úsovsko a.s. Jako metoda výzkumu byla zvolena metoda Focus Group v kombinaci s krátkým dotazníkem. Celkem se výzkumu zúčastnilo třicet respondentů. Zkoumány byly atributy jako vzhled, vůně, chuť, konzistence, složení, obal a název, a to pomocí senzorické analýzy …více
Abstract:
The aim of this thesis was to discover the customers satisfaction of the attributes of the new Challenger cereal bars made by Úsovsko corporation. As a research method was chosen Focus Group in combination with a short questionnaire. Thirty respondents participated in the research. Sensory analysis was applied to research the customer opinion of attributes such as appearance, aroma, taste, consistency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Jana Valdmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod