Václav Trubač

Diplomová práce

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a opravu geometrického a polohového určení v katastrálním území Vysoké Chvojno

Survey Sketch for the Course Mapped Out or Owners of Specified Land Boundaries and Correction of Geometric and Positional Determination in the Cadastre Unit Vysoké Chvojno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v katastrálním území s analogovou mapou v měřítku 1:2880. V geometrickém plánu je navrženo zpřesnění a oprava geometrického a polohového určení nemovitosti. První část obsahuje stručné informace o historii vývoje katastru a katastrální mapě. Dále jsou v práci uvedeny vybrané předpisy a pravidla pro tvorbu geometrického plánu. Druhá část je věnována …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of survey sketch in the cadastral unit with analogue map at scale of 1: 2880. The sketch is designed specification and correction of geometric and positional determination of property. The first section contains brief information about the history of the cadastre and cadastral map. Further, the thesis provides selected regulations and rules for creating survey sketch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Václav Salvet

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava