Karolina Šimková

Bachelor's thesis

Etický kodex jako nástroj řízení

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá etickým kodexem jako nástrojem řízení. Cílem mé práce je zkoumat podnikatelskou etiku, vysvětlit její význam a úlohu v podnikání. V praktické části práce, na základě dotazníkového šetření vytvořit návrh etického kodexu pro společnost Bakeshop Praha, s.r.o. První část práce se věnuje teorii pomocí literárních rešerší, která uvádí do problematiky etiky, etiky podnikání …more
Abstract:
Following thesis is concerning the code of ethics in the meaning of a management tool. The aim of my bachelor thesis is to examine business ethics, explain its meaning and role in entrepreneurship. In practical part, based on conducted survey, to make a proposal to establish a code of ethics of a company Bakeshop Praha s.r.o. The first part of the thesis is focused on theory which introduces reader …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku