Jan Slováček

Bakalářská práce

Neionizující záření v pracovním prostředí

Nonionizing Radiation in a Working Environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neionizujícího záření v pracovním prostředí. Uvádí závislosti nejvyšších přípustných hodnot na frekvenci, jež vycházejí ze zjištěných účinků neionizujícího záření na zdraví člověka. Popisuje a hodnotí expozici neionizujícího záření v těžkém provozu společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. , zároveň zmiňuje možnosti opatření v případě překročení …více
Abstract:
This bachelor work deals with matter of non-ionizing radiation in occupational environment. The relations of permissive exposure limit values on frequency are featured, which result from the effect of non-ionizing radiation on the human health. The survey of particular personal professional exposure levels and assesment in ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. is presented, with regard to working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Světla Fišerová
  • Oponent: Karel Hrnčíř

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů