Radim Šmiřák

Bachelor's thesis

Vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI

Technological process visualization using SCADA / HMI
Abstract:
V předložené bakalářské práci je definován pojem SCADA/HMI a následně popsán princip a účel těchto systémů. V teoretické části této práce jsou dále porovnávány a charakterizovány 3 dostupné softwary pro vizualizaci technologických procesů - InTouch, Promotic a Reliance. Na základě zhodnocení těchto programů bude vybrán jeden, ve kterém bude vizualizován technologický proces vodní přečerpávací elektrárny …more
Abstract:
The term SCADA/HMI is defined in this bachelor's thesis and also a principle and purpose of these systems are described. The three kinds of available softwares for visualization of technological process are compared in a theoretical part. These softwares are InTouch, Promotic and Reliance. Based on comparison and evaluation the one from these softwares will be chosen for subsequent technological process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Pavel Staša
  • Reader: Miloš Grosman

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava