Theses 

Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin – Bc. Lucie Strýčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Bc. Lucie Strýčková

Bakalářská práce

Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin

The climbing as a specific lifestyle of different social groups

Anotace: Bakalářská práce „Lezení jako specifický životní styl různých sociálních skupin“ se zabývá lezením jako volnočasovou aktivitou, životním stylem, lezci jako specifickou sociální skupinou. Hlavním cílem je zmapování tohoto sportu jako volnočasové aktivity, jeho proměny v životní styl a také to, jakým způsobem se tento životní styl projevuje. Dílčím cílem je zmapování hodnotové orientace vyznavačů tohoto sportu a zjištění, zda tyto osoby sdílejí kolektivní identitu. První teoretická část mapuje životní styl, jeho specifika, zejména pak sféru volného času a jeho význam v životním způsobu, lezení jako sport. Empirická část zahrnuje výpovědi informantů, samotný kvalitativní výzkum.

Abstract: The thesis, “Climbing as a specific lifestyle of specific social group” deals with climbing as a leisure activity, as lifestyle, and with climbers as a specific social group. The main objective is to map this sport as leisure activities and its transformation into a lifestyle and how this lifestyle shows. Partial aim is to map the value orientation of fans of this sport and find out if these people share a collective identity. The theoretical part is focused on lifestyle and its specifics, especially sphere of free time and its importance in the lifestyles, climbing as a sport. The empirical part includes the interviews with climbers and a qualitative research.

Klíčová slova: Životní styl, volný čas, sociální skupina, subkultura, hodnotová orientace, identita, lezení, lifestyle, leisure, social group, subculture, value orientation, identity, climbing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fajkusová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz