Markéta Hrdinová

Diplomová práce

Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice

Waste management plan of Kopřivnice
Anotace:
V diplomové práci je popsána charakteristika řešené oblasti a současný stav nakládání s odpady ve městě Kopřivnice. Z aktuálního vyhodnocení se sestavoval nový Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice pro období 2017 - 2022, u kterého ve směrné části bylo navrženo několik efektivních možností, jak zdokonalit separaci, sběr, opětovné využití a odstraňování určitých odpadů na řešeném území. Do směrné …více
Abstract:
This diploma thesis describes the characteristics of the investigated area and the current situation of waste management in the town of Kopřivnice. Based on the current evaluation, a new plan of Waste Management has been suggested for Kopřivnice for the period 2017 – 2022, which had several effective opportunities for improving the separation, collection, reuse and disposal of certain wastes in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Hynek Rulíšek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava