Jakub Haník

Bakalářská práce

Posouzení úrovně angažovanosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti

Evaluation of Employee Engagement Level in a Selected Manufacturing Company
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je úroveň angažovanosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. Cílem je zhodnotit angažovanost zaměstnanců a na základě výsledků provedeného šetření uvést návrhy na případné zlepšení angažovanosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána obecná charakteristika řízení lidských zdrojů, základní pojmy související s angažovaností …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is the evaluation of employee engagement level in a selected manufacturing organization’s process. Main aim of this work is to evaluate engagement and based the evaluation to create proposals for engagement´s improvement. This work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the characteristic of human resources, basic terms related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Kashi
  • Oponent: Hana Slezáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava