Theses 

Životní spokojenost, depresivita a sebehodnocení žen pečujících o zdravotně postižené dítě – Mgr. Bc. Barbara Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Barbara Veselá

Diplomová práce

Životní spokojenost, depresivita a sebehodnocení žen pečujících o zdravotně postižené dítě

Life Satisfaction, Depressivity and Self-esteem of Women Caring for a Disabled Child

Anotace: Diplomová práce se zabývá životní spokojeností, depresivitou a sebehodnocením žen, které pečují o zdravotně postižené dítě. Nejprve uvádíme hlavní poznatky, teoretické přístupy a současné studie, které se zabývají pro naši práci důležitými pojmy: životní spokojeností, depresivitou a sebehodnocením. Dále se zaměřujeme na definování zdravotního postižení, dopadů a nároků, které jsou kladeny na pečovatele a na posttraumatický rozvoj. Prokázali jsme, že ženy, které pečují o dítě s postižením, mají nižší životní spokojenost, vyšší depresivitu a nižší sebehodnocení, než matky ze skupiny porovnávací, které tuto starost nemají. Zároveň jsme z analýzy odpovědí na otevřené otázky zjistili, že většina respondentek z výzkumné skupiny má problém s nedostupností odlehčovacích a asistentských služeb, s únavou a stigmatizací ve společnosti. Pro ženy má velký význam zaměstnání, ač většina z nich pracovat nemůže. Ideální pracovní místo je podle nich zkrácený úvazek s volnou pracovní dobou. Většina žen vnímá posttraumatický rozvoj v podobě změny životních priorit.

Abstract: This thesis deals with life satisfaction, self-esteem depressivity and women who care for a disabled child. First, we present the main findings, theoretical approaches and current studies that deal with our work important concepts: life satisfaction, self-esteem and depressivity. Then we focus on the definition of disability, impact and demands that are placed on caregivers and posttraumatic growth. We have shown that women who are caring for a child with disabilities have lower life satisfaction, higher depressivity and lower self-esteem than the comparison group of mothers who do not have this concern. We also analysis of answers to open questions found that most respondents from the research group has a problem with the unavailability of respite and support services, with fatigue and stigmatization in society. Women's work is of great importance, although most of them can not work. Ideal job they say is part-time with flexible working hours. Most women perceived posttraumatic growth in the form of changes in life priorities.

Klíčová slova: životní spokojenost, well-being, depresivita, depressivity, sebehodnocení, self-esteem, postižené dítě, disabled child, matky, mothers, posttraumatický rozvoj, posttraumatic growth, odlehčovací služby, support services

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz