Bc. Ivana Zicháčková

Diplomová práce

Inhibiční působení protektivních kultur na vybrané bakterie mléčného kvašení s dekarboxylázovou aktivitou

Inhibitory Effect of Protective Cultures on Selected Lactic Acid Bacteria with Decarboxylase Activity
Anotace:
Tato práce se zabývá sledováním inhibičního působení protektivních kultur na mikroorga-nizmy schopné produkovat biogenní aminy (s pozitivní dekarboxylázovou aktivitou). Sle-dování těchto mechanizmů je se zaměřením na vybrané bakterie mléčného kvašení. Teoretická část popisuje vybrané rody bakterií mléčného kvašení, jejich stručnou charakte-ristiku a metabolizmus laktózy. Dále jsou popsány přírodní …více
Abstract:
This work deals with monitoring the inhibitory effect of protective cultures for microorga-nisms with can produce of biogenic amines (with positive decarboxylase activity). Wat-ching these mechanisms is specialization on chosen lactic acid bacteria. The theoretical part describes genera of lactic acid bacteria, their brief characterization and metabolism of lactose. The following describes the inhibitory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zicháčková, Ivana. Inhibiční působení protektivních kultur na vybrané bakterie mléčného kvašení s dekarboxylázovou aktivitou. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe