Theses 

Komparace centrálních bank ve státech vstoupivších do EU v letech 2007 a 2013 – Bc. Adéla Brychtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Brychtová

Bakalářská práce

Komparace centrálních bank ve státech vstoupivších do EU v letech 2007 a 2013

Comparison of Central Banks in Member States with EU Accession in 2007 and 2013

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci centrálních bank zemí vstoupivších do EU v letech 2007 a 2013 z dvou různých hledisek. Zvolenými hledisky jsou organizační struktura příslušných centrálních bank a míra plnění maastrichtských konvergenčních kritérií v zemích komparovaných centrálních bank. První část se soustředí na obecné definování daného tématu. Je věnována právní úpravě centrálního bankovnictví, centrální bance a jejím funkcím, vzniku a vývoji centrálního bankovnictví, cílům centrálních bank a cenové stabilitě a v neposlední řadě také společným principům centrálních bank včetně nezávislosti. Dále je zde věnován prostor Evropské centrální bance jakožto nejdůležitější evropské instituci v měnové oblasti. Zvláštní část práce se zabývá již samotnou komparací vybraných centrálních bank z dvou výše zmíněných hledisek.

Abstract: The thesis is focused on the comparison of the Central Banks of the countries which entered into EU in 2007 and 2013. The comparison is from two different perspectives - the organizational structure of the Central Banks and the degree of fulfillment of the Maastricht Convergence Criteria in the countries where the Central Banks seat. The first part is focused on general definition of the topic. It deals with the european central banking legislation, Central Bank and its function, the emergence and development of the central banking, the goals of central bank and price stability as well as the common principles of Central Banks including independence. It also concentrate on the European Central Bank, the most important european institution in the monetary area. The special part of the thesis is the comparison of the relevant Central Banks from two perspectives mentioned above.

Klíčová slova: Centrální banka, komparace, Evropská unie, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, funkce, cíle, organizace, Central bank, comparison, European Union, Czech Republic, Bulgaria, Romania, Croatia, functions, goals, organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz