Bc. Štěpán Mikulenčák

Diplomová práce

Vliv melioračního vápnění a způsobu sklizně trvalých travních porostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdního typu pseudoglej.

Effect of amelioration liming and harvesting method of permanent grassland on physical and hydrophysical properties of the soil type stagnosol
Anotace:
Okyselování půd spojené s přirozenými pochody a zanedbáváním udržovacího vápnění má negativní vliv nejen na produktivitu travního porostu, ale také na fyzikální vlastnosti půdy daného stanoviště. Spolu s rozdílnými způsoby sklizně trvalého travního porostu byly zkoumány účinky melioračního vápnění na tyto vlastnosti. Ve dvouletém pokusu byly sledovány změny v hodnotách fyzikálních a hydrofyzikálních …více
Abstract:
Soil acidification associated with natural processes and neglect of maintenance liming has a negative impact not only on grassland productivity, but also on the soil's physical properties. Together with different methods of harvesting permanent grassland, the effects of amelioration liming on these properties were investigated. In a two-year experiment, changes in the values of physical and hydrophysical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta