Veronika Missigová

Master's thesis

Odstranění dusíkatých látek z vod - aplikace membránových procesů

The removal of nitrogen compounds from water - applications of membrane processes
Abstract:
Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku dusíkatých látek ve vodách, konkrétně dusičnanů. Obecně je známo několik metod pro odstranění těchto polutantů z vod. V diplomové práci je pozornost zaměřena na metodu membránové separace, konkrétně elektrodialýzy. Cílem diplomové práce bylo zjistit maximální účinnost membránové separace při odstranění dusičnanů z modelových vod (NaNO3, NaNO3 a …more
Abstract:
The present work is focused on the issue of nitrogen compounds in water, nitrates concretely. There are several methods available for removal of these pollutants from water. In this work the attention is focused on the methods of membrane separation - electrodialysis. The aim of this work was to determine the maximum efficiency of the membrane separation for removal of nitrate from the model solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Jitka Chromíková
  • Reader: Petra Hrbáčová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava