Nika Adeishvili

Master's thesis

Creating of Workplace for Evaluation of Atmospheric Effects on Optical Atmospheric Link

Creating of Workplace for Evaluation of Atmospheric Effects on Optical Atmospheric Link
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvoření pracoviště pro vyhodnocení atmosférických změn na optický spoj. v teoretické části této práce je popsán princip fungování optických atmnosférických spojů (FSO - Free Space Optics), technologický přehled, faktory ovlivňující FSO spoj jako je útlum způsobený atmosférou a vlivy počasí. Praktická část zahrnuje vytvoření pracoviště pro vyhodnocení, který atmosférický …more
Abstract:
This thesis is toward to creating of workplace for evaluation of atmospheric effects on optical atmospheric link In theoretical part of thesis is described the principle of working Free Space Optics (FSO), technology overview, the factors affecting FSO link, such as attenuation caused by atmosphere, and weather influence. The practical part includes the creation of workplace, for evaluation what kind …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Jan Vitásek
  • Reader: Lukáš Hájek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava