Theses 

IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF – Hana JÍLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Hana JÍLKOVÁ

Bakalářská práce

IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF

IRVIN D. YALOM - PSYCHIATRIST, PSYCHOLOGIST AND PHILOSOPHER

Anotace: ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o výkladu a pochopení základních existenciálních otázek zejména na základě významného psychologa a psychoterapeuta Irvina D. Yaloma a na základě myšlenek významných filozofických osobností. Na základě jeho moudrosti a poskytnutého učení, že všichni jsme smrtelní a všichni jedeme na stejné lodi jménem život. Jeho myšlenky a aforismy nabízejí nový úhel pohledu na skutečnost a umožňují dívat se na život trochu jinak. Kniha Existenciální psychoterapie je literárním úspěchem, který spojuje existenciální a klinickou literaturu. V knize jsou uváděna fakta klinického výzkumu provázaná příklady z klasických literárních a filozofických děl, kdy autor v této knize uvádí své vlastní rozmanité klinické zkušenosti. Existenciální psychoterapie čtivou a přehlednou formou rozebírá důležité otázky, které terapeuti a pacienti denně sdílejí. Všechny Yalomovy povídkové soubory a romány jsou rozvinutím jednoho či více aspektů Existenciální psychoterapie. Irvin D. Yalom uvádí ve svých knihách při hledání cesty k moudrosti a pravdy o naší existenci dialog mezi psychoterapií a filozofií. Při čtení jeho románů může čtenář nabýt dojmu, že filozofové jsou zamaskovaní terapeuti. Irvin D. Yalom v pochopení podstaty psychoterapie uvádí myšlenku, že při práci s klienty stojí jeho úsilí o propojenost nade vším ostatním. Při psychoterapii je odhodlán jednat v dobré víře, žádné předstírání vědomostí, které nemá, žádné popírání skutečnosti, že se existenciální dilemata týkají zrovna tak i jeho, žádné odmítání odpovídat na otázky, žádné schovávání se za svou roli a konečně žádné popírání své vlastní lidskosti ani kteréhokoli ze svých zranitelných míst. I. D. Yalom zpřístupňuje svým literárním stylem psychologii a psychoterapii široké veřejnosti ve velmi čtivé tvorbě. V závěru shrnuji veškeré poznatky získané na základě studií v této práci.

Abstract: ABSTRAKT This bachelor thesis discuss interpretation and understanding of main questions of existentialism especially as important psychologist and psychotherapist Irvin D. Yalom sees it and on the basis of thoughts of other important philosophers. On the basis of his wisdom and teaching, that everybody is mortal and we all are on the same ship named "life". His thoughts and aphorism offer new point of view of reality and they allow us to look at the life a little bit different. The book Existential Psychotherapy is literary success, which connect existential and clinical literature. In the book are facts from clinical research interconnected with examples from classical literary and philosophical works. In the book author presents his own miscellaneous clinical experiences. The book Existential Psychotherapy readable and clearly discuss important questions, which therapists and patients daily share. All of the Yalom's storybooks and novels are unrolled aspects of Existential Psychotherapy. Irvin D. Yalom uses in his books in the process of searching the way to wisdom and truth of our existence dialogue between psychotherapy and philosophy. When we read his novels we could guess the philosophers are camouflaged therapists. Irvin D. Yalom in understanding of substance of psychotherapy gives thought, that when working with clients stands his effort of interconnection above all the other. During psychotherapy he is decided to act in good faith, no pretence of knowledge he doesn't have, no negation of reality, that existential quandaries apply to him as well, no refuse to answer the questions, no hiding behind his role and finally no denial his own humanity and any of his vulnerable points. Irvin D. Yalom makes psychology and psychotherapy available to the general public by his very readable literary style. In the conclusion I summarize all the knowledge gained by studies in this thesis.

Klíčová slova: psychiatr, psycholog, filozof, existenciální, psychoterapie, rozhovor, filozofie, život, smrt, svoboda, člověk, pacient

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

JÍLKOVÁ, Hana. IRVIN D. YALOM PSYCHIATR, PSYCHOLOG A FILOZOF. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz