Václav Oravec

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky ul. Ratibořská, Vrchní a Fűgnerova v Opavě

Redevelopment of Intersection of Streets Ratiborska, Vrchni and Fűgnerova in Opava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením přestavby křižovatky silnic I/11,I/46 a III/01130 a místní komunikace. Práce je rozdělena na tři části. První část práce popisuje stávající stav křižovatky včetně dopravně – inženýrského výpočtu. Druhá část je zaměřena na návrh jednotlivých variant. První varianta je řešena jako jednopruhová okružní varianta, druhá varianta návrhu je řešena jako spirálovitá okružní …více
Abstract:
The Bachelors thesis deals with solution of redevelopment of intersection of streets Ratiborska, Vrchni and Fügnerova in Opava. The thesis is divided in three parts. First part deals with the current state of intersection including traffic – engineering calculations. The second part of thesis deals with variants of the design. The first variant is design like roundabout. The second variant is design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava