Theses 

Výuka anglického jazyka v předškolním vzdělávání – Mgr. Kristýna Ješinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kristýna Ješinová

Bakalářská práce

Výuka anglického jazyka v předškolním vzdělávání

Teaching English in Pre-school Education

Anotace: Bakalářská práce se věnuje výuce anglického jazyka v předškolním vzdělávání. Uvádí definici předškolního vzdělání a jeho cíle. Anglický jazyk je prezentován jako nejpoužívanější a nejrozšířenější cizí jazyk v Evropě. Je uvedena motivace občanů EU učit se cizí jazyky, názory Evropanů na znalost a výuku cizích jazyků a nejvhodnější věk pro zahájení výuky prvního a druhého cizího jazyka dle Evropanů. Práce se zabývá studiem cizího jazyka v raném věku a vztahem dítěte k jazyku; psychickým, tělesným vývojem dítěte a jeho verbálními schopnostmi. Je charakterizován mladý žák anglického jazyka. Práce uvádí pedagogické zásady při výuce předškolních dětí, jejich motivaci, stavbu výukové hodiny a používání jazyka při výuce. Nejdůležitějšími částmi výuky jsou poslech (listening) a mluvení (oral work), je také zmíněna důležitost využívání her při výuce. Anglický jazyk je v předškolním vzdělávání vyučován prostřednictvím jazykových kurzů a mateřských škol s výukou anglického jazyka. Práce obsahuje výzkum založený na dotazníkovém šetření týkající se názorů rodičů na výuku anglického jazyka v předškolním věku. Dotazník byl určen pro rodiče dětí, které navštěvují anglické jazykové kurzy v mateřských školách. V práci je porovnávána předškolní výuka anglického jazyka v jazykových kurzech a mateřských školách s výukou anglického jazyka, vybrané jazykové kurzy a mateřské školy s výukou anglického jazyka.

Abstract: Bachelor thesis deals with Teaching English in Pre-school Education. It shows the definition of pre-school education and its goals. English language is presented as the most spoken and extensively used language in Europe. It focuses on the motivation of the European citizens to learn foreign languages, their opinions about the knowledge and teaching foreign languages and the most appropriate age for learning second language. It deals with learning foreign language in pre-school age and the relation of the child to the language; physic, physical development of the child and the child’s verbal abilities. The young language learner is characterized. It presents pedagogical principles when teaching pre-school children, their motivation, the structure of the lesson and the use of language in teaching. Listening and oral work are the most important parts of teaching; the importance of using games in teaching is mentioned. English language is taught in English kindergartens and language courses in pre-school education. The work provides the research based on the questionnaire regarding the opinions of parents on teaching English in pre-school education. The questionnaire was created for the parents whose children visit English language courses in kindergartens. Teaching English in pre-school language courses is compared to English kindergartens as well as some language courses and English kindergartens are compared.

Klíčová slova: Anglický jazyk, výuka, předškolní vzdělávání, výukové metody, mateřská škola, cizí jazyk, English language, teaching, pre-school education, teaching methods, kindergarten, foreign language

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Věchtová
  • Oponent: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz