Theses 

Self na pomezí: Utváření narativní identity v kontaktu s popkulturou v období adolescence – Mgr. Jana Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Pokorná

Diplomová práce

Self na pomezí: Utváření narativní identity v kontaktu s popkulturou v období adolescence

Self in Borderlands: Construction of Narrative Identity in Contact with Pop Culture in Adolescence Period

Anotace: Hlavním cílem předkládané práce je skrze narativní rekonstrukci životních příběhů respondentů a životních příběhů jejich oblíbených postav zachytit případný vztah mezi jejich podobami narativní identity. Teoretická část přináší přehled některých postmoderních konceptů self (narativní identita, dialogické self), přibližuje narativní přístup v psychologickém výzkumu, pojednává o příběhu jako nástroji strukturace zkušenosti a konstrukce životního příběhu, podává přehled názorů na vliv společnosti na jedince ze sociálněkonstruktivistického hlediska a krátce se zabývá identitou a sebepojetím v období adolescence. Prostřednictvím pěti narativních rekonstrukcí a patnácti základních formálních analýz textů studentů ve věku 15/16 a 19 let byly zachyceny podobnosti ve figurách a žánrech mezi životními příběhy respondentů a jejich oblíbených postav. Texty byly analyzovány z holisticko-obsahové a holisticko-formální perspektivy. V kontextu hermeneutického přístupu k validizaci jsou v závěru jednotlivých kazuistik připojeny reakce respondentů na interpretace jejich příběhů.

Abstract: The main aim of the thesis is to catch possible relation between the forms of the narrative identities of respondents and their favourite characters through the narrative reconstructions of their life stories and life stories of their favourite characters. The theoretical part brings an overview of some postmodern self concepts (narrative identity, dialogical self), describes narrative approach in psychological research, deals with a story as an instrument of structuring experience and the construction of a life story, summarizes opinions on social influence on an individual from the social constructivist point of view, and shortly deals with identity and self-concept in adolescence period. Similarities in figures and genres between respondents' life stories and life stories of their favourite characters were found in five detailed narrative reconstructions and fifteen basic formal analyses of the texts provided by 15/16 and 19-year-old students. The texts were analyzed from holistic – content and holistic – form perspectives and in the context of hermeneutical approach to validation respondents' feedback texts were added to each case study.

Klíčová slova: narativní, identita, žánry, příběh, adolescence, self, popkultura, sociální konstruktivismus, narrative, identity, genres, story, pop culture, social constructionism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:35, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz