Tereza Monczková

Diplomová práce

Místní akční skupina jako forma spolupráce

Local Action Group as a Form of Cooperation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na spolupráci obcí. Spolupráce je nezbytným prvkem v rozvoji regionů. Teoretická část se zabývá různými druhy spolupráce, kterou mohou obce v rámci své samostatné působnosti uzavřít. Pozornost je věnována především místním akčním skupinám. Členy místní akčních skupin jsou veřejné, soukromé a podnikatelské subjekty. Praktická část práce se zabývá konkrétní místní akční skupinou …více
Abstract:
The thesis is focused on the cooperation of the municipalities. Cooperation is an essential element in the development of the regions. The theoretical part deals with various kinds of cooperation by the municipalities within its independent competence to conclude. Attention is mainly devoted to local action groups. Members of the local action groups are the public, private and business entities. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Michal Blaško

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava