Jiří Zapletal

Diplomová práce

Predikce výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Prediction of Energy Production from Renewable Sources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá predikcí výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na větrné elektrárny. Úvodní část přibližuje podrobněji problematiku využití predikce výroby elektrické energie z větrných elektráren při plánování záložních zdrojů, byl popsán potenciál a instalovaný výkon větrných elektráren v České republice. Následující část se zaměřuje na jednotlivé meteorologické …více
Abstract:
This thesis deals with the prediction of energy production from renewable sources, focusing on wind power. Introductory chapter describes in detail the issue of the use of forecasts of electricity from wind power in planning backup resources, being described and the potential installed capacity of wind power plants in the Czech Republic. The second chapter focuses on different weather patterns, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Stanislav Mišák
  • Oponent: Lukáš Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava