Kristýna Kazdová

Bachelor's thesis

Theories of work motivation and verification of their functionality in the working environment

Teorie výkonové motivace a ověření jejich funkčnosti v pracovním prostředí
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje ověření funkčnosti motivačních teorií v prostředí ICT firem. Jejím cílem je za pomoci kvantitativního výzkumu přiblížit potřeby zaměstnanců ICT prostředí. Teoretická práce přibližuje téma motivace, její zdroje a teorie, které jsou hodnoceny. Teorie je zakončena specifikací zkoumaného prostředí. Následuje empirická část, kde nalezneme hodnocení faktorů a tvrzení, vytvořených …more
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to verification of functionality of motivational theories in ICT environment. Its aim is to bring the needs of the ICT environment staff closer together with quantitative research. The theoretical part deals with the topic of motivation, its sources and theories that are evaluated. The theory ends with the specifications of the examined environment. The empirical part follows …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Kateřina Vařáková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management with focus on psychology