Libor Hrbáček

Bakalářská práce

Technicko-ekonomické vyhodnocení optimalizace technologie úpravy kalových výpěrků

Technical and Economic Evaluation of Optimalization Preparation of Slimes Refuse Technology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodního a kalového hospodářství v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. Cílem práce je technicko – ekonomické posouzení vhodnosti nasazení nové technologie umožňující efektivnější zpracování kalových výpěrků. Teoretickou rovinu bakalářské práce tvoří druhá a třetí kapitola, které charakterizují společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., včetně předmětné provozovny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problematice of water and sludge management in the quarry of Jakubcovice nad Odrou. The aim of the thesis is the technical and economical assessment of the suitability of new technology enabling more efficient processing of sludge discharge. The theoretical level of the bachelor thesis is formed by second and third chapter, which characterize the company EUROVIA Kamenolomy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Petr Vorel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava